Az első pillanattól...
Magyar English 
 
Általános részvételi feltételek
 
BRENDON FAMILY program 
Általános részvételi feltételek klubtagok részére
 
1. Általános részvételi feltételek hatálya
 
A Brendon Family program Általános részvételi feltételek klubtagok részére (továbbiakban: „program”) hatálya alá tartozik a programot meghirdető Brendon Gyermekáruházak Kft. (székhelye: 1139 Budapest, Váci út 99., cégjegyzékszám: 01-09-265559; továbbiakban: „Brendon”) és a programba bekapcsolódó személy (továbbiakban: „klubtag”) viszonya.
 
 
2. Jelentkezés feltételei
 
2.1. Klubtag lehet bármely természetes személy. A 18. életévét be nem töltött személy szülője, vagy gondviselője írásbeli hozzájárulásával válhat klubtaggá. Jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok nem vehetnek részt a programban.
 
2.2. A programba történő jelentkezés két módon történhet: bármely Brendon áruházban a klubtag adatainak rögzítése után a Nyilatkozat aláírásával, vagy a Brendon webáruházban sikeres regisztrációval. A Brendon kijelenti, hogy felhasználói által megadott minden személyes adatot bizalmasan kezel. Brendon minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzése érdekében.
 
2.3. A felhasználó bármikor jogosult a Brendon-tól információt kérni arra vonatkozóan, hogy a Brendon pontosan milyen adatokat kezel személyéhez kapcsolódóan és ezekről az adatokról másolatot is kérhet. Ha az Ön adatai megváltoztak vagy pontatlanok, Ön bármikor kérheti a Brendon által tárolt adatok kijavítását. A klubtag adataiban bekövetkezett változás esetén a klubtag köteles a Brendont értesíteni.  Amennyiben Ön regisztrált felhasználónk, úgy az adatok módosítását a személyes adatlapján a Brendon külön megkeresése nélkül is elvégezheti. Kérheti továbbá, hogy az Ön személyével kapcsolatos adatokat a Brendon részben vagy egészben törölje, illetve az adatkezelést korlátozhatja. Önnek jogában áll továbbá tiltakozni a személyes adatainak használata ellen. Az ilyen kéréseknek a Brendon a lehető leggyorsabban, de legfeljebb 15 napon belül eleget tesz. Felhívjuk figyelmét, hogy a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítésével kapcsolatban tárolt személyes adatok (pl. kiállított számlán szereplő adatok) törlésére irányuló kérelmeket a kötelező jogszabályi megőrzési időszakon belül a Brendon nem tudja teljesíteni
 
2.4. A programban minden Brendon áruház részt vesz.
 
2.5. A Nyilatkozat aláírásával, illetve a weboldalon történő regisztrációval a klubtag elfogadja jelen Általános részvételi feltételeket, valamint annak későbbi módosításait.
 
2.6. Amennyiben a klubtag által közölt adatok a valóságnak nem felelnek meg, úgy a Nyilatkozat érvénytelen.
 
  
3. Klubtagok adatainak kezelése
 
3.1. A Nyilatkozatot aláíró klubtag az aláírásával kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Nyilatkozatban megadott adatait, valamint a Brendon Family kártyával végrehajtott tranzakciók adatait a Brendon Gyermekáruházak Kft. saját üzleti tevékenysége fejlesztése érdekében felhasználja, ennek eredményéről a klubtagot tájékoztassa, és amennyiben regisztrációkor a hírlevél szolgáltatásra is feliratkozott, úgy direkt marketing ajánlataival megkeresse. 
 
3.2. A Brendon kijelenti, hogy az adatokat más adatkezelők vagy adatfeldolgozók részére nem továbbítja, és más adatkezeléssel nem kapcsolja össze. A Brendon a klubtag törzs- és ponttranzakciós adatait az adatvédelemre vonatkozó, hatályos törvényi előírások betartásával tárolja és dolgozza fel. Az adatszolgáltatás önkéntes. 
 
3.3. A regisztrációhoz szükséges adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím.  Kiegészítésként megadható a vásárló telefonszáma is. Regisztrációt követően a felhasználó egy egyedi törzsvásárlói azonosítót kap, mely megegyezik a Brendon Family törzsvásárlói kártya sorszámával. 
 
A Brendon által végzett adatkezelés jogalapja a felhasználók hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a.) pont). Az adatkezelés célja a Brendon által kínált szolgáltatások (különösen: törzsvásárlói pontgyűjtés, kizárólag a törzsvásárlók részére elérhető katalógusok vagy árelőnyök) nyújtása a felhasználók részére. 
 
A Brendon a törzsvásárlók számára lehetőséget ad arra, hogy vásárlást követően a vásárlási élményüket pontszámokkal és szövegesen is értékeljék. Az erre irányuló e-mail megkereséseket Ön bármikor megtilthatja, ezt követően további megkereséseket nem küldünk Önnek. 
 
Amennyiben egy törzsvásárlónk egy korábban megvásárolt termékkel kapcsolatban reklamációt jelent be, úgy az ügyintézés könnyítése érdekében a korábbi vásárlási előzmények közül az adott vásárlás adatait a rendszer felkínálja, ezzel az ügyintézési idő lerövidül. 
 
Részletes adatvédelmi tájékoztatónkat itt is meg találja: https://www.brendon.hu/Contents/Adatvedelmi_es_adatkezelesi_tajekoztato_hu/1
 
 
4. Brendon Family kártya kiadása
 
4.1. A Brendon Family kártyát személyesen lehet igényelni és átvenni, illetve internetes regisztrációt követően átvenni bármelyik Brendon áruházban. Ekkor a klubtag megkapja a Brendon Family kártyát, mellyel a pontok gyűjtése megkezdődhet, illetve folytatódhat, ha a webáruházban már gyűjtött pontokat.
 
4.2. Személyenként csak egy Brendon Family kártya igényelhető.
 
 
5. Brendon Family kártya letiltása, letiltás megszüntetése, kártya pótlása
 
5.1. A klubtag kezdeményezheti a Brendon Family kártya letiltását a kártya elvesztésekor, megsemmisülésekor, eltulajdonításakor, megsérülésekor vagy egyéb okból. A letiltás történhet személyesen bármelyik Brendon áruházban, vagy telefonon a Vevőszolgálaton. Személyes letiltás esetén a kártya birtokosának igazolnia kell személyazonosságát. Telefonos letiltás esetén az operátor kérdéseket tesz fel a személyes adatokra és a kártya használatával történt vásárlásokra vonatkozóan, a kártyabirtokos azonosítása céljából. A letiltás megtételéig a kártyával való visszaélés kockázatait és következményeit a klubtag viseli. A letiltott kártyával pontot gyűjteni, azt beváltani nem lehet, a letiltott kártya birtokosa a Brendon által szervezett promóciókban nem vehet részt.
 
5.2 A klubtag kezdeményezheti a letiltott Brendon Family kártya letiltásának megszüntetését. A letiltás megszüntetése személyesen történhet bármelyik Brendon áruházban, a kártyabirtokos személyazonosságának igazolása mellett.
 
5.3. A klubtag kezdeményezheti az elveszett Brendon Family kártya pótlását. Ez személyesen történhet, a kártyabirtokos személyazonosságának igazolása mellett. A kártya pótlása esetén a régi kártya a továbbiakban nem használható. A klubtag korábban gyűjtött pontjai a Brendon pontnyilvántartása alapján az új kártyára átvezetésre kerülnek. A Brendon a pótkártyák kibocsátását első alkalommal térítésmentesen végzi, majd ezt követően alkalmanként 1000,- Ft összegű díjat jogosult felszámítani.
 
 
6. Pontok jóváírása
 
6.1. Bármely Brendon áruházban vagy a webáruházban történő vásárlás alkalmával, a klubtag Brendon Family kártyáján pontok kerülnek jóváírásra. A pontok jóváírásának feltétele, hogy a klubtag a pénztárhoz érve, a fizetést megelőzően adja át a Brendon Family kártyáját a pénztárosnak.
 
6.2. Minden befejezett 100,- Ft vásárlási összeg után két pont kerül jóváírásra. A pontszorzóval feltüntetett termékek többszörös értékkel szerepelnek a pontszámításban, a plusz pontos termékek után további pontok kerülnek jóváírásra.
 
6.3. A vásárlást követően a nyugtán vagy az árukísérőn azonnal látható a pontegyenleg. Amennyiben valamilyen hiba folytán a megfelelő pontszám nem kerül regisztrálásra, a klubtagnak azt azonnal – még a pénztártól való távozás előtt – jeleznie kell. 
 
6.4. Amennyiben vásárláskor a klubtagnál nincs ott a kártyája, pontok beváltására nincs mód. A pontok jóváírása is csak a vásárláskor lehetséges, a kapott bizonylat későbbi bemutatásával nem írhatók jóvá a Brendon Family kártyára a vásárlás pontjai.
 
6.5. Reklamáció vagy más okból történő termék visszavásárlása esetén a termék után a vásárláskor kapott pontok visszavonásra kerülnek.
 
 
7. Pontok beváltása
 
7.1. A pontok beváltására bármelyik Brendon áruházban és a webáruházban lehetőség van. Pontbeváltás esetén egy pont egy forint árengedménynek felel meg. A Brendon a beváltott pontok számának megfelelő engedményt ad a vásárlás végösszegéből. Egy vásárlás alkalmával a vásárolt érték legfeljebb 90%-a fizethető pontokkal.
 
7.2. Az informatikai hálózat általános üzemzavara esetén pontok kártyára való felírása és beváltása sem a helyszínen, sem utólag nem lehetséges. A pontkibocsátás és beváltás üzemzavar miatti, az egész elfogadóhelyre kiterjedő átmeneti szüneteltetéséről az érintett Brendon áruház a klubtagokat a pénztáraknál és az áruház bejáratánál elhelyezett hirdetményen tájékoztatja.
 
7.3. Különböző klubtagok Brendon Family kártyáin gyűjtött pontok összevonása nem lehetséges.
 
7.4. Reklamáció vagy más okból történő termék visszavásárlása esetén, amennyiben a vásárláskor pontbeszámítás történt, a vevő kártalanítása is ugyanolyan arányban pontokkal történik.
 
 
8. Programban való részvétel megszüntetése
 
8.1. A Brendon jogosult a klubtagoknak a programban való részvételét azonnali hatállyal megszüntetni, amennyiben a kártyabirtokos neki felróható okból hamis adatokat közöl a Brendonnal, vagy a kártyával való visszaélést követ el.
 
8.2. Fenti esetben - rosszhiszemű felhasználás megkísérlése esetében - Brendon mentesül a klubtagnak a megszüntetés időpontjában meglevő pontegyenlege beváltási kötelezettsége alól.
 
8.3. A klubtagnak jogában áll a programban való részvételét bármikor személyesen megszüntetni bármelyik Brendon áruházban.
 
 8.4. A Brendon Family kártya a kibocsátástól számítva határozatlan ideig, illetve mindaddig érvényes, míg azt a tulajdonosa aktívan használja. Amennyiben a klubtag kártyáján két éven keresztül vásárlás nem kerül rögzítésre, a Brendon a Brendon Family kártyát érvényteleníti, a klubtag adatait véglegesen törli és a kártyán  lévő pontokat törli. Az érvénytelenített kártyán összegyűlt pontok a továbbiakban semmilyen módon nem használhatók fel. A törölt felhasználó csak új regisztráció kezdeményezésével tud újra a Brendon Family törzsvásárlói programban részt venni. Az itt megjelölt eljárásrendet a felhasználó a regisztrációjával kifejezetten elfogadja.
 
 
9. Program időtartama
 
9.1. A Brendon Family program határozatlan időtartamú. A Brendon jogosult bármikor megszüntetni a programot a klubtagok értesítése mellett. Az értesítés a Brendon áruházak üzlethelyiségeiben és a www.brendon.hu honlapon elhelyezett közlemény útján történik. Az értesítés megjelenésétől kezdve a pontok kibocsátása megszűnik, a korábban megszerzett pontok beváltására további 90 napig van lehetőség. A 90 nap leteltével az addig be nem váltott pontok véglegesen érvényüket vesztik, a továbbiakban a programból eredő igényérvényesítésre nincs mód.
 
 9.2. Tekintettel arra, hogy a Brendon jelen programmal a klubtagok részére egyoldalúan, ellenszolgáltatás nélkül nyújt kedvezményt, a Brendon fenntartja magának a jelen Általános részvételi feltételek egyoldalú módosításának a jogát azzal a feltétellel, hogy az esetleges változásról a klubtagokat hirdetményi úton, illetve a www.brendon.hu oldalon tájékoztatja. A mindenkor hatályos Általános részvételi feltételek megtekinthetők a Brendon áruházak Ügyfélszolgálatán az áruház nyitvatartási ideje alatt, illetve a www.brendon.hu oldalon.
 
 
10. Egyéb rendelkezések
 
10.1. A program működésével és a kártyák használatával kapcsolatos felvilágosítást a klubtagok a Brendon áruházak Vevőszolgálatán, a www.brendon.hu oldalon, illetve az info@brendon.hu e-mail címen kaphatnak.
 
10.2. A Brendon nem felel a klubtagokat terhelő vagy rájuk áthárított közteher-kötelezettségek teljesítéséért, hacsak jogszabály ennek ellenkezőjét nem írja elő.