Brendon Family Program általános részvételi feltételek klubtagok részére

1. Általános részvételi feltételek hatálya

A Brendon Family program Általános részvételi feltételek klubtagok részére (továbbiakban: „Program”) hatálya alá tartozik a Programot meghirdető Brendon Gyermekáruházak Kft. (székhelye: 1139 Budapest, Váci út 99., cégjegyzékszám: 01-09-265559; továbbiakban: „Brendon”) és a programba bekapcsolódó személy (továbbiakban: „klubtag”) viszonya.

 

 

2. Jelentkezés feltételei 

2.1. Brendon Family klubtag lehet bármely természetes személy. A 18. életévét be nem töltött személy szülője, vagy gondviselője írásbeli hozzájárulásával válhat klubtaggá. Jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok nem vehetnek részt a programban.

 

2.2. A Programba történő jelentkezés két módon történhet: bármely Brendon áruházban a klubtag adatainak rögzítése után egy hozzájáruló nyilatkozat („Nyilatkozat”) aláírásával, vagy a Brendon webáruházban történő sikeres regisztrációval. A Brendon kijelenti, hogy klubtagjai által megadott minden személyes adatot bizalmasan kezel. Brendon minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzése érdekében.

 

2.3. A klubtag bármikor jogosult a Brendontól információt kérni arra vonatkozóan, hogy a Brendon pontosan milyen adatokat kezel személyéhez kapcsolódóan és ezekről az adatokról másolatot is kérhet. Ha az Ön adatai megváltoztak vagy pontatlanok, Ön bármikor kérheti a Brendon által tárolt adatok kijavítását. A klubtag adataiban bekövetkezett változás esetén a klubtag köteles a Brendont értesíteni.  Amennyiben Ön regisztrált klubtagunk, úgy az adatok módosítását a személyes adatlapján a Brendon külön megkeresése nélkül is elvégezheti. Kérheti továbbá, hogy az Ön személyével kapcsolatos adatokat a Brendon részben vagy egészben törölje, illetve az adatkezelést korlátozhatja. Önnek jogában áll továbbá tiltakozni a személyes adatainak használata ellen. Az ilyen kéréseknek a Brendon a lehető leggyorsabban, de legfeljebb 15 napon belül eleget tesz. Felhívjuk figyelmét, hogy a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítésével kapcsolatban tárolt személyes adatok (pl. kiállított számlán szereplő adatok) törlésére irányuló kérelmeket a kötelező jogszabályi megőrzési időszakon belül a Brendon nem tudja teljesíteni

 

2.4. A Programban minden Brendon áruház részt vesz.

 

2.5. A Nyilatkozat aláírásával, illetve a weboldalon történő regisztrációval a klubtag elfogadja jelen Általános részvételi feltételeket, valamint annak későbbi módosításait.

 

2.6. Amennyiben a klubtag által közölt adatok a valóságnak nem felelnek meg, úgy a Nyilatkozat érvénytelen.

 

2.7. A Brendon Family Programban 18 éven aluli személy nem regisztrálhat. A Brendon Family Program felhasználási feltételeinek elfogadásával a regisztráló nyilatkozik arról, hogy elmúlt 18 éves.

 

3. Klubtagok adatainak kezelése

A Brendon adatvédelmi tájékoztatója itt található.

 

4. Brendon Family kártya kiadása

4.1. A Brendon Family kártyát személyesen lehet igényelni és átvenni, illetve internetes regisztrációt követően átvenni bármelyik Brendon áruházban. Ekkor a klubtag megkapja a Brendon Family kártyát, mellyel a pontok gyűjtése megkezdődhet, illetve folytatódhat, ha a webáruházban már gyűjtött pontokat.

 

4.2. Személyenként csak egy Brendon Family kártya igényelhető.

 

 

5. Brendon Family kártya letiltása, letiltás megszüntetése, kártya pótlása

5.1. A klubtag kezdeményezheti a Brendon Family kártya letiltását a kártya elvesztésekor, megsemmisülésekor, eltulajdonításakor, megsérülésekor vagy egyéb okból. A letiltás történhet személyesen bármelyik Brendon áruházban, vagy telefonon a Vevőszolgálaton. Személyes letiltás esetén a kártya birtokosának igazolnia kell személyazonosságát. Telefonos letiltás esetén az operátor kérdéseket tesz fel a személyes adatokra és a kártya használatával történt vásárlásokra vonatkozóan, a kártyabirtokos azonosítása céljából. A letiltás megtételéig a kártyával való visszaélés kockázatait és következményeit a klubtag viseli. A letiltott kártyával pontot gyűjteni, azt beváltani nem lehet, a letiltott kártya birtokosa a Brendon által szervezett promóciókban nem vehet részt.

 

5.2 A klubtag kezdeményezheti a letiltott Brendon Family kártya letiltásának megszüntetését. A letiltás megszüntetése személyesen történhet bármelyik Brendon áruházban, a kártyabirtokos személyazonosságának igazolása mellett.

 

5.3. A klubtag kezdeményezheti az elveszett Brendon Family kártya pótlását. Ez személyesen történhet, a kártyabirtokos személyazonosságának igazolása mellett. A kártya pótlása esetén a régi kártya a továbbiakban nem használható. A klubtag korábban gyűjtött pontjai a Brendon pontnyilvántartása alapján az új kártyára átvezetésre kerülnek. A Brendon a pótkártyák kibocsátását első alkalommal térítésmentesen végzi, majd ezt követően alkalmanként 1000,- Ft összegű díjat jogosult felszámítani.

 

 

6. Pontok jóváírása 

6.1. Bármely Brendon áruházban vagy a webáruházban történő vásárlás alkalmával, a klubtag Brendon Family kártyáján pontok kerülnek jóváírásra. A pontok jóváírásának feltétele, hogy a klubtag a pénztárhoz érve, a fizetést megelőzően adja át a Brendon Family kártyáját a pénztárosnak.

 

6.2. Minden befejezett 100,- Ft vásárlási összeg után két pont kerül jóváírásra. A pontszorzóval feltüntetett termékek többszörös értékkel szerepelnek a pontszámításban, a plusz pontos termékek után további pontok kerülnek jóváírásra.

 

6.3. A vásárlást követően a nyugtán vagy az árukísérőn azonnal látható a pontegyenleg. Amennyiben valamilyen hiba folytán a megfelelő pontszám nem kerül regisztrálásra, a klubtagnak azt azonnal – még a pénztártól való távozás előtt – jeleznie kell.

 

6.4. Amennyiben vásárláskor a klubtagnál nincs ott a kártyája, pontok beváltására nincs mód. A pontok jóváírása is csak a vásárláskor lehetséges, a kapott bizonylat későbbi bemutatásával nem írhatók jóvá a Brendon Family kártyára a vásárlás pontjai.

 

6.5. Reklamáció vagy más okból történő termék visszavásárlása esetén a termék után a vásárláskor kapott pontok visszavonásra kerülnek.

 

6.6. Amennyiben klubtag a vásárlás során korábban gyűjtött pontjait felhasználja, további pontokat csak a fennmaradó, kifizetendő összeg után írunk jóvá.

 

7. Pontok beváltása

7.1. A pontok beváltására bármelyik Brendon áruházban és a webáruházban lehetőség van. Pontbeváltás esetén egy pont egy forint árengedménynek felel meg. A Brendon a beváltott pontok számának megfelelő engedményt ad a vásárlás végösszegéből.

 

7.2. Az informatikai hálózat általános üzemzavara esetén pontok kártyára való felírása és beváltása sem a helyszínen, sem utólag nem lehetséges. A pontkibocsátás és beváltás üzemzavar miatti, az egész elfogadóhelyre kiterjedő átmeneti szüneteltetéséről az érintett Brendon áruház a klubtagokat a pénztáraknál és az áruház bejáratánál elhelyezett hirdetményen tájékoztatja.

 

7.3. Különböző klubtagok Brendon Family kártyáin gyűjtött pontok összevonása nem lehetséges.

 

7.4. Reklamáció vagy más okból történő termék visszavásárlása esetén, amennyiben a vásárláskor pontbeszámítás történt, a vevő kártalanítása is ugyanolyan arányban pontokkal történik.

 

 

8. Programban való részvétel megszüntetése

8.1. A Brendon jogosult a klubtagoknak a programban való részvételét azonnali hatállyal megszüntetni, amennyiben a kártyabirtokos neki felróható okból hamis adatokat közöl a Brendonnal, vagy a kártyával való visszaélést követ el.

 

8.2. Fenti esetben - rosszhiszemű felhasználás megkísérlése esetében - Brendon mentesül a klubtagnak a megszüntetés időpontjában meglevő pontegyenlege beváltási kötelezettsége alól.

 

8.3. A klubtagnak jogában áll a programban való részvételét bármikor személyesen megszüntetni bármelyik Brendon áruházban.

 

8.4. A Brendon Family kártya a kibocsátástól számítva határozatlan ideig, illetve mindaddig érvényes, míg azt a tulajdonosa aktívan használja. Amennyiben a klubtag kártyáján két éven keresztül vásárlás nem kerül rögzítésre, a Brendon a Brendon Family kártyát érvényteleníti, a klubtag adatait véglegesen törli és a kártyán lévő pontokat törli. Az érvénytelenített kártyán összegyűlt pontok a továbbiakban semmilyen módon nem használhatók fel. A törölt klubtag csak új regisztráció kezdeményezésével tud újra a Brendon Family programban részt venni. Az itt megjelölt eljárásrendet a klubtag a regisztrációjával kifejezetten elfogadja.

 

9. Program időtartama 

9.1. A Brendon Family program határozatlan időtartamú. A Brendon jogosult bármikor megszüntetni a programot a klubtagok értesítése mellett. Az értesítés a Brendon áruházak üzlethelyiségeiben és a www.brendon.hu honlapon elhelyezett közlemény útján történik. Az értesítés megjelenésétől kezdve a pontok kibocsátása megszűnik, a korábban megszerzett pontok beváltására további 90 napig van lehetőség. A 90 nap leteltével az addig be nem váltott pontok véglegesen érvényüket vesztik, a továbbiakban a programból eredő igényérvényesítésre nincs mód.

 

9.2. Tekintettel arra, hogy a Brendon jelen programmal a klubtagok részére egyoldalúan, ellenszolgáltatás nélkül nyújt kedvezményt, a Brendon fenntartja magának a jelen Általános részvételi feltételek egyoldalú módosításának a jogát azzal a feltétellel, hogy az esetleges változásról a klubtagokat hirdetményi úton, illetve a www.brendon.hu oldalon tájékoztatja. A mindenkor hatályos Általános részvételi feltételek megtekinthetők a Brendon áruházak Ügyfélszolgálatán az áruház nyitvatartási ideje alatt, illetve a www.brendon.hu oldalon.

 

 

10. Egyéb rendelkezések

10.1. A program működésével és a kártyák használatával kapcsolatos felvilágosítást a klubtagok a Brendon áruházak Vevőszolgálatán, a www.brendon.hu oldalon, illetve az info@brendon.hu e-mail címen kaphatnak.

 

10.2. A Brendon nem felel a klubtagokat terhelő vagy rájuk áthárított közteher-kötelezettségek teljesítéséért, hacsak jogszabály ennek ellenkezőjét nem írja elő.