Brendon Family Program általános részvételi feltételek klubtagok részére

1. Általános részvételi feltételek hatálya

A Brendon Family program Általános részvételi feltételek klubtagok részére (továbbiakban: „Program”) hatálya alá tartozik a Programot meghirdető Brendon Gyermekáruházak Kft. (székhelye: 1139 Budapest, Váci út 99., cégjegyzékszám: 01-09-265559; továbbiakban: „Brendon”) és a programba bekapcsolódó személy (továbbiakban: „klubtag”) viszonya.

 

 

2. Jelentkezés feltételei 

2.1. Brendon Family klubtag lehet bármely természetes személy. A 18. életévét be nem töltött személy szülője, vagy gondviselője írásbeli hozzájárulásával válhat klubtaggá. Jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok nem vehetnek részt a programban.

 

2.2. A Programba történő jelentkezés két módon történhet: bármely Brendon áruházban a klubtag adatainak rögzítése után egy hozzájáruló nyilatkozat („Nyilatkozat”) aláírásával, vagy a Brendon webáruházban történő sikeres regisztrációval. A Brendon kijelenti, hogy klubtagjai által megadott minden személyes adatot bizalmasan kezel. Brendon minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzése érdekében.

 

2.3. A klubtag bármikor jogosult a Brendontól információt kérni arra vonatkozóan, hogy a Brendon pontosan milyen adatokat kezel személyéhez kapcsolódóan és ezekről az adatokról másolatot is kérhet. Ha az Ön adatai megváltoztak vagy pontatlanok, Ön bármikor kérheti a Brendon által tárolt adatok kijavítását. A klubtag adataiban bekövetkezett változás esetén a klubtag köteles a Brendont értesíteni.  Amennyiben Ön regisztrált klubtagunk, úgy az adatok módosítását a személyes adatlapján a Brendon külön megkeresése nélkül is elvégezheti. Kérheti továbbá, hogy az Ön személyével kapcsolatos adatokat a Brendon részben vagy egészben törölje, illetve az adatkezelést korlátozhatja. Önnek jogában áll továbbá tiltakozni a személyes adatainak használata ellen. Az ilyen kéréseknek a Brendon a lehető leggyorsabban, de legfeljebb 15 napon belül eleget tesz. Felhívjuk figyelmét, hogy a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítésével kapcsolatban tárolt személyes adatok (pl. kiállított számlán szereplő adatok) törlésére irányuló kérelmeket a kötelező jogszabályi megőrzési időszakon belül a Brendon nem tudja teljesíteni

 

2.4. A Programban minden Brendon áruház részt vesz.

 

2.5. A Nyilatkozat aláírásával, illetve a weboldalon történő regisztrációval a klubtag elfogadja jelen Általános részvételi feltételeket, valamint annak későbbi módosításait.

 

2.6. Amennyiben a klubtag által közölt adatok a valóságnak nem felelnek meg, úgy a Nyilatkozat érvénytelen.

 

 

3. Klubtagok adatainak kezelése

3.1. A Nyilatkozatot aláíró klubtag az aláírásával kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Nyilatkozatban megadott adatait, valamint a Brendon Family kártyával végrehajtott tranzakciók adatait a Brendon Gyermekáruházak Kft. saját üzleti tevékenysége fejlesztése érdekében felhasználja, ennek eredményéről a klubtagot tájékoztassa, és amennyiben regisztrációkor a hírlevél szolgáltatásra is feliratkozott, úgy direkt marketing ajánlataival megkeresse.

 

3.2. A Brendon kijelenti, hogy az adatokat más adatkezelők vagy adatfeldolgozók részére nem továbbítja, és más adatkezeléssel nem kapcsolja össze. A Brendon a klubtag személyes  és ponttranzakciós adatait az adatvédelemre vonatkozó, hatályos törvényi előírások betartásával tárolja és dolgozza fel. Az adatszolgáltatás önkéntes.

 

3.3. A regisztrációhoz szükséges adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím.  Kiegészítésként megadható a vásárló telefonszáma is. Regisztrációt követően a klubtag egy egyedi  azonosítót kap, mely megegyezik a Brendon Family kártya sorszámával.

 

A Brendon által végzett adatkezelés jogalapja a klubtagok hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a.) pont). Az adatkezelés célja a Brendon által kínált szolgáltatások (különösen: pontgyűjtés, kizárólag a klubtagok részére elérhető kiadványok vagy árelőnyök) nyújtása a klubtagok részére.

 

A Brendon a klubtagok számára lehetőséget ad arra, hogy vásárlást követően a vásárlási élményüket pontszámokkal és szövegesen is értékeljék. Az erre irányuló e-mail megkereséseket Ön bármikor megtilthatja, ezt követően további megkereséseket nem küldünk Önnek.

 

Amennyiben egy klubtagunk egy korábban megvásárolt termékkel kapcsolatban reklamációt jelent be, úgy az ügyintézés könnyítése érdekében a korábbi vásárlási előzmények közül az adott vásárlás adatait a rendszer felkínálja, ezzel az ügyintézési idő lerövidül.

 

Részletes adatvédelmi tájékoztatónkat itt is meg találja.

 

 

4. Brendon Family kártya kiadása

4.1. A Brendon Family kártyát személyesen lehet igényelni és átvenni, illetve internetes regisztrációt követően átvenni bármelyik Brendon áruházban. Ekkor a klubtag megkapja a Brendon Family kártyát, mellyel a pontok gyűjtése megkezdődhet, illetve folytatódhat, ha a webáruházban már gyűjtött pontokat.

 

4.2. Személyenként csak egy Brendon Family kártya igényelhető.

 

 

5. Brendon Family kártya letiltása, letiltás megszüntetése, kártya pótlása

5.1. A klubtag kezdeményezheti a Brendon Family kártya letiltását a kártya elvesztésekor, megsemmisülésekor, eltulajdonításakor, megsérülésekor vagy egyéb okból. A letiltás történhet személyesen bármelyik Brendon áruházban, vagy telefonon a Vevőszolgálaton. Személyes letiltás esetén a kártya birtokosának igazolnia kell személyazonosságát. Telefonos letiltás esetén az operátor kérdéseket tesz fel a személyes adatokra és a kártya használatával történt vásárlásokra vonatkozóan, a kártyabirtokos azonosítása céljából. A letiltás megtételéig a kártyával való visszaélés kockázatait és következményeit a klubtag viseli. A letiltott kártyával pontot gyűjteni, azt beváltani nem lehet, a letiltott kártya birtokosa a Brendon által szervezett promóciókban nem vehet részt.

 

5.2 A klubtag kezdeményezheti a letiltott Brendon Family kártya letiltásának megszüntetését. A letiltás megszüntetése személyesen történhet bármelyik Brendon áruházban, a kártyabirtokos személyazonosságának igazolása mellett.

 

5.3. A klubtag kezdeményezheti az elveszett Brendon Family kártya pótlását. Ez személyesen történhet, a kártyabirtokos személyazonosságának igazolása mellett. A kártya pótlása esetén a régi kártya a továbbiakban nem használható. A klubtag korábban gyűjtött pontjai a Brendon pontnyilvántartása alapján az új kártyára átvezetésre kerülnek. A Brendon a pótkártyák kibocsátását első alkalommal térítésmentesen végzi, majd ezt követően alkalmanként 1000,- Ft összegű díjat jogosult felszámítani.

 

 

6. Pontok jóváírása 

6.1. Bármely Brendon áruházban vagy a webáruházban történő vásárlás alkalmával, a klubtag Brendon Family kártyáján pontok kerülnek jóváírásra. A pontok jóváírásának feltétele, hogy a klubtag a pénztárhoz érve, a fizetést megelőzően adja át a Brendon Family kártyáját a pénztárosnak.

 

6.2. Minden befejezett 100,- Ft vásárlási összeg után két pont kerül jóváírásra. A pontszorzóval feltüntetett termékek többszörös értékkel szerepelnek a pontszámításban, a plusz pontos termékek után további pontok kerülnek jóváírásra.

 

6.3. A vásárlást követően a nyugtán vagy az árukísérőn azonnal látható a pontegyenleg. Amennyiben valamilyen hiba folytán a megfelelő pontszám nem kerül regisztrálásra, a klubtagnak azt azonnal – még a pénztártól való távozás előtt – jeleznie kell.

 

6.4. Amennyiben vásárláskor a klubtagnál nincs ott a kártyája, pontok beváltására nincs mód. A pontok jóváírása is csak a vásárláskor lehetséges, a kapott bizonylat későbbi bemutatásával nem írhatók jóvá a Brendon Family kártyára a vásárlás pontjai.

 

6.5. Reklamáció vagy más okból történő termék visszavásárlása esetén a termék után a vásárláskor kapott pontok visszavonásra kerülnek.

 

 

7. Pontok beváltása

7.1. A pontok beváltására bármelyik Brendon áruházban és a webáruházban lehetőség van. Pontbeváltás esetén egy pont egy forint árengedménynek felel meg. A Brendon a beváltott pontok számának megfelelő engedményt ad a vásárlás végösszegéből.

 

7.2. Az informatikai hálózat általános üzemzavara esetén pontok kártyára való felírása és beváltása sem a helyszínen, sem utólag nem lehetséges. A pontkibocsátás és beváltás üzemzavar miatti, az egész elfogadóhelyre kiterjedő átmeneti szüneteltetéséről az érintett Brendon áruház a klubtagokat a pénztáraknál és az áruház bejáratánál elhelyezett hirdetményen tájékoztatja.

 

7.3. Különböző klubtagok Brendon Family kártyáin gyűjtött pontok összevonása nem lehetséges.

 

7.4. Reklamáció vagy más okból történő termék visszavásárlása esetén, amennyiben a vásárláskor pontbeszámítás történt, a vevő kártalanítása is ugyanolyan arányban pontokkal történik.

 

 

8. Programban való részvétel megszüntetése

8.1. A Brendon jogosult a klubtagoknak a programban való részvételét azonnali hatállyal megszüntetni, amennyiben a kártyabirtokos neki felróható okból hamis adatokat közöl a Brendonnal, vagy a kártyával való visszaélést követ el.

 

8.2. Fenti esetben - rosszhiszemű felhasználás megkísérlése esetében - Brendon mentesül a klubtagnak a megszüntetés időpontjában meglevő pontegyenlege beváltási kötelezettsége alól.

 

8.3. A klubtagnak jogában áll a programban való részvételét bármikor személyesen megszüntetni bármelyik Brendon áruházban.

 

8.4. A Brendon Family kártya a kibocsátástól számítva határozatlan ideig, illetve mindaddig érvényes, míg azt a tulajdonosa aktívan használja. Amennyiben a klubtag kártyáján két éven keresztül vásárlás nem kerül rögzítésre, a Brendon a Brendon Family kártyát érvényteleníti, a klubtag adatait véglegesen törli és a kártyán lévő pontokat törli. Az érvénytelenített kártyán összegyűlt pontok a továbbiakban semmilyen módon nem használhatók fel. A törölt klubtag csak új regisztráció kezdeményezésével tud újra a Brendon Family programban részt venni. Az itt megjelölt eljárásrendet a klubtag a regisztrációjával kifejezetten elfogadja.

 

9. Program időtartama 

9.1. A Brendon Family program határozatlan időtartamú. A Brendon jogosult bármikor megszüntetni a programot a klubtagok értesítése mellett. Az értesítés a Brendon áruházak üzlethelyiségeiben és a www.brendon.hu honlapon elhelyezett közlemény útján történik. Az értesítés megjelenésétől kezdve a pontok kibocsátása megszűnik, a korábban megszerzett pontok beváltására további 90 napig van lehetőség. A 90 nap leteltével az addig be nem váltott pontok véglegesen érvényüket vesztik, a továbbiakban a programból eredő igényérvényesítésre nincs mód.

 

9.2. Tekintettel arra, hogy a Brendon jelen programmal a klubtagok részére egyoldalúan, ellenszolgáltatás nélkül nyújt kedvezményt, a Brendon fenntartja magának a jelen Általános részvételi feltételek egyoldalú módosításának a jogát azzal a feltétellel, hogy az esetleges változásról a klubtagokat hirdetményi úton, illetve a www.brendon.hu oldalon tájékoztatja. A mindenkor hatályos Általános részvételi feltételek megtekinthetők a Brendon áruházak Ügyfélszolgálatán az áruház nyitvatartási ideje alatt, illetve a www.brendon.hu oldalon.

 

 

10. Egyéb rendelkezések

10.1. A program működésével és a kártyák használatával kapcsolatos felvilágosítást a klubtagok a Brendon áruházak Vevőszolgálatán, a www.brendon.hu oldalon, illetve az info@brendon.hu e-mail címen kaphatnak.

 

10.2. A Brendon nem felel a klubtagokat terhelő vagy rájuk áthárított közteher-kötelezettségek teljesítéséért, hacsak jogszabály ennek ellenkezőjét nem írja elő.

 

Kérjük használj más böngészőt!

Az általad használt böngészőn (Internet explorer) ez az oldal sajnos nem működik. Kérjük próbáld meg egy másik böngészőben! Köszönjük!